Darparu'r Dystiolaeth i Wella Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Os ydych ymghlwm â rheoli neu gyflenwi gwasanaeth iechyd a/neu ofal cymdeithasol, gallwn:

  • Brofi pa wahaniaeth mae dyfais newydd, dyluniad gwasanaeth newydd neu ffordd newydd o weithio wedi gwneud i ganlyniadau claf/defnyddiwr gwasanaeth. 
  • Brofi os caiff newid yn sut y gwnewch bethau effaith ar lefel y galw am eich gwasanaeth, neu wasanaeth sy'n perthyn (er enghraifft, ydy e'n codi neu leihau pwysau ar adrannau Damwain a Brys neu Wasanaethau Cymdeithasol?).

Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol oherwydd:

  • Gallwn gael mynediad a chysylltu data ar draws sefydliadau gwahanol, ac ar draws y rhaniadau traddodiadol rhwng prif ofal, a gofal eilaidd, a rhwng gofal iechyd a chymdeithasol.  Mae hyn yn rhoi gallu arbennig i ni i ddilyn effeithiau newidiadau gwasanaeth, medddyginiaethau ac afiechydon ar draws yr holl system iechyd a gofal cymdeithasol. 
  • Fel canolfan ymchwil annibynnol, gallwn brofi tystiolaeth leol a gasglwyd ‘yn y gwreiddiau’.  Os yw ein canfyddiad  yn cydweddu â'r hyn a gredir yn lleol, gall hyn ychwanegu pwysau academaidd pwerus ac annibynnol i achos i weithredu.

 

  • Mae ein natur traws Gymru, amlsefydliadol yn rhoi mynediad i ni at amrywiaeth fawr o glinigwyr, swyddogion gweithredol, swyddogion polisi, academyddion, rheolwyr gwasanaeth ac eraill ar draws gofal iechyd a chymdeithasol.  Gallwn felly nid yn unig gynhyrchu tystiolaeth gadarn i chi, ond gallwn rannu'r canfyddiadau i sicrhau bod gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol ar draws Cymru yn ymwybodol ohonynt.
Cyswllt Os hoffech drafod sut y gallwn helpu i wella eich gwasanaeth iechyd neu ofal, cysylltwch os gwelwch yn dda. Cysylltwch â'n Hymchwilwyr Cyswllt Ein Hymchwilwyr neu Ebost r.h.owen@swansea.ac.uk Tel +44 (0)1792 513051

Darparu'r Dystiolaeth i Alluogi Llunwyr Polisi i ddatblygu polisïau gwell

 

Gallwn hefyd ddefnyddio ein harbenigedd ymchwil i brofi a yw polisïau graddfa fwy wedi cael effaith ar y boblogaeth. 

 

 • Mae lled a dyfnder y data y gallwn gael mynediad ato a chysylltu, yn rhychwantu ar draws nid yn unig gofal iechyd a chymdeithasol, ond hefyd addysg, tai, y system gyfiawnder ac mewn mannau eraill, yn golygu y gallwn brofi pa effaith mae polisïau llywodraeth ac eraill wedi cael ar lawer o agweddau gwahanol o les pobl, nid eu hiechyd yn unig.

 

 • Gallwn hefyd ymchwilio gan ddefnyddio data sy'n croesi adrannau llywodraeth ac asiantaethau i ateb cwestiynau ymchwil sy'n effeithio mwy nac un ohonynt (e.e. archwilio effaith amodau tai ar iechyd pobl, neu ar ba mor dda mae plant yn gwneud yn yr ysgol).

 

 • Yn ogystal â phrofi efefithiolrwydd polisïau presennol, gallwn hefyd brofi gwelliannau posibl iddynt, neu helpu i ddatblygu polisïau hollol newydd.  Er enghraifft, mae rhai o'n hymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar wedi cael eu cyllido i dreialu a yw defnydd monitorau gweithgaredd yn y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Cenedlaethol yn gallu helpu cyfranogwyr i gael canlyniadau gwell o fod yn rhan o'r cynllun.
Cyswllt Os hoffech drafod sut y gallwn helpu i wella eich gwasanaeth iechyd neu ofal, cysylltwch os gwelwch yn dda. Cysylltwch â'n Hymchwilwyr Cyswllt Ein Hymchwilwyr neu Ebost r.h.owen@swansea.ac.uk Tel +44 (0)1792 513051

•Codi cyfanswm ymchwil a wneir yng Nghymru i wella iechyd a lles ei phoblogaeth

Fel canolfan ymchwil newydd, ein hamcan cyntaf yw creu set newydd o brosiectau ymchwil.  Rydym felly yn canolbwyntio i ddechrau ar:

 • Ddod â'n hymchwilwyr ac eraill ynghyd i adnabod pa ddarnau newydd o ymchwil ddylai gael eu gwneud.
 • Ffurffio timau bach (Grwpiau Datblygu Ymchwil) i ysgrifennu cynigion i ymchwilio cyllidwyr am arian i      weithredu'r ymchwil hwn.  

Mae'r cyllid a ddarperir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i greu'r NCPHWR yn ein galluogi nid yn unig i ddod â'n grŵp mawr o dros 70 o ymchwilwyr ynghyd i ffurfio syniadau ymchwil newydd, ond hefyd yn talu am yr ymchwilwyr hyn i dreulio amser yn ysgrifennu'r cynigion cyllido mawr a chymhleth hyn.  Y syniad allweddol y tu ôl i'r NCPHWR yw i ddefnyddio'r arian a ddarperir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i ddod â sawl gwaith mwy o arian i mewn o leoedd eraill, yn enwedig o'r tu allan i Gymru.

Ers ei lansiad yn Ebrill 2015, mae'r NCPHWR wedi:

 • Cyflwyno 84 cynnig ymchwil
 • Sicrhau 44 grant newydd gwerth £11.5 miliwn

Os hoffech gymryd rhan yn ein helpu i greu cynigion cyllido i gychwyn mwy o brosiectau ymchwil, a fyddech cystal â chysylltu â ni.

Rydym yn chwilio'n arbennig am:

   • Ymchwilwyr sy'n gweithio mewn meysydd  fel iechyd cyhoeddus, epidemioleg, gwybodeg neu feysydd perthynol, neu sy'n ymchwilio i unrhyw un o'r afiechydon neu feysydd eraill a astudiwn.

Clinigwyr a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill (yn cynnwys dadansoddwyr data, rheolwyr a staff gwella gwasanaeth) sy'n gweithio mewn gwasanaethau sy'n trin yr afiechydon neu feysydd eraill a astudiwn, neu ganolbwyntio ar iechyd cyhoeddus.

  • Llunwyr polisi sy'n gweithio yn unrhyw faes a gwmpesir gennym.
  Gwybodegwyr, gan gynnwys gwybodegwyr iechyd.

4. Cynyddu gallu Cymru i wneud mwy o'r ymchwil hwn yn y dyfodol

Yn ogystal â dod â mwy o arian i mewn i gyllido ymchwil newydd, rydym hefyd yn helpu i gynyddu cyfanswm yr ymchwil i mewn i iechyd a lles poblogaeth y gellir ei wneud yng Nghymru.  Er enghraifft:

 • Rydym wedi recriwtio unarddeg o  ymchwilwyr cyfnod cynnar i weithio ar brosiectau ymchwil NCPHWR a chefnogi      datblygu ymchwil newydd.  Byddwn yn cefnogi'r ymchwilwyr hyn wrth iddynt ddatblygu, a'u hannog i ddod yn arweinyddion ymchwil yn y dyfodol  ac o bosibl yn tyfu eu timau ymchwil eu hunain o gwmpas eu harbenigeddau      ymchwil.
 • Mae llawer o'n hymchwilwyr yn cymryd rhan mewn ymchwil fydd yn ei gwneud yn haws, rhatach a chyflymach i      ymchwil gael ei weithredu yng Nghymru. Er enghraifft, mae ein thema  Gwybodeg Iechyd yn cynnwys nifer o brosiectau ymchwil a ddyluniwyd i  ganiatáu i ddata electronig gael ei gydgysylltu'n fwy effeithiol gan      ymchwilwyr.  Bydd hyn yn galluogi ein hymchwilwyr i werthuso gwasanaethau gofal iechyd, profi polisïau, a darganfod achosion afiechydon yn gyflymach yn y dyfodol, gan wneud Cymru yn lle mwy deniadol fyth i gyllidwyr ymchwil fuddsoddi ynddo.