Ein Hamcanion

Mae'n hollbwysig i ni ymgysylltu â'r grwpiau canlynol er mwyn troi canlyniadau ein hymchwil yn welliannau i wasanaethau a pholisiïau. Ac i sicrhau bod ein hymchwil yn ateb y cwestiynau ymchwil hynny ac yn datrys yr heriau hynny sy'n gallu gwneud y gwelliant mwyaf i fywydau pobl.

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Ymgysylltwn â'r cyhoedd i :

  1.  Godi ymwybyddiaeth am yr ymchwil a wnawn a sut mae'n gwella iechyd a lles pobl.
  2. Geisio barn y cyhoedd ar sut y gallwn wneud ymchwil gwell, a chael aelodau'r cyhoedd i fod yn rhan o greu, gweithredu a dweud wrth eraill am ein hymchwil.

Ymgysylltu â Llunwyr Polisi a Llywodraeth

Ymgysylltwn â llunwyr polisi a llywodraeth genedlaethol a lleol i: Rydym hefyd yn ymchwilio ffyrdd o wneud Cymru yn gyrchfan mwy deniadol i gwmnïau sy'n dymuno cynnal profion clinigol o feddyginiaethau newydd neu driniaethau.

  1. Eu gwneud yn ymwybodol o dystiolaeth rydym wedi'i chynhyrchu sy'n gallu eu helpu i wella eu polisïau, gwasanaethau a chynlluniau i'r dyfodol.
  2. Rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o sut y gallwn weithio gyda hwy i wella'r rhain yn y dyfodol (e.e. wrth brofi pa mor dda mae polisi penodol o ddull o weithio wedi gweithio).
  3. Sicrhau bod ein hymchwil yn cyfeirio at eu blaenoriaethau.

Ymgysylltu â'r GIG a gwasanaethau Gofal Cymdeithasol

Mae'r buddion y gallwn ddarparu i lunwyr polisi (gweler uchod) yr un mor gymwys i ddarparwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. O ystyrried dyfnder a lled y GIG a data arall y gallwn gael mynediad ato a'i ddadansoddi, darparwn ffordd ardderchog o alluogi'r GIG a sefydliadau cymdeithasol i ddysgu sut mae gwneud newidiadau mewn un maes yn effeithio iechyd a lles pobl mewn meysydd eraill (er enghraifft, sut mae newidiadau mewn gwasanaethau ysbyty yn effeithio'r galw ar wasanaethgau meddygon teulu, neu sut mae newidiadau mewn gofal cymdeithasol yn gallu effeithio ar alw ar Adrannau Damwain a Brys).

Ymgysylltu â Diwydiant

Ymgysylltwn â chwmnïau fel bod ein hymchwilwyr yn gallu defnyddio beth mae'r cwmni hwnnw wedi'i ddatblygu (e.e. meddalwedd newydd neu offer, neu arbenigedd mewn maes penodol) i'n galluogi i gynnal ymchwil mwy effeithiol. Rydym hefyd yn ymchwilio i ffyrdd o wneud Cymru yn gyrchfan mwy deniadol i gwmnïau sy'n dymuno cynnal profion clinigol neu feddyginiaethau newydd neu driniaethau.

Ymgysylltu â'r Trydydd Sector ac eraill

Ymgysylltwn hefyd â phobl eraill a sefydliadau sy'n gallu helpu ein hymchwil i arwain at welliannau mwy mewn iechyd a lles, neu yn ein galluogi i wneud ymchwil ychwanegol a gwell. Er enghraifft, mae gweithio gydag elusennau yn gallu ein galluogi i weithio gyda grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaeth ac aelodau o'r cyhoedd sy'n cael eu heffeithio gan afiechydon neu gyflyrau neilltuol, gan roi gwell dealltwriaeth o ba ymchwil fyddai o'r budd mwyaf iddynt.